تغذیه طیور
اثرات محیطی بر سوخت و ساز انرژی (2) :

از نقطه نظر تغذیه عملی، تلاش اصلی اطمینان از مصرف انرژی کافی توسط پرنده در درجه حرارت بالای محیط است. بر خلاف این قضیه در درجه حرارت های بالا تولید تخم مرغ به دلیل کمبود انرژی کاهش می یابد. نشان داده شده است که مرغ تخمگذار در درجه حرارت بالای محیط با افزایش AMEn  جیره، ارژی بیشتری دریافت میکند.
به عنوان یک اصل کلی، مرغ های تخمگذار در محدوده 10 تا 30 درجه سانتی گراد مصرف انرژی خود را در حدود 3.5 کیلوکالری AMEn در هر درجه سانتیگراد تنظیم میکند این مسئله دقیقا نشان دهنده یک درصد تغییر در خوراک مصرفی به ازای یک درجه سانتی گراد تغییر درجه حرارت برای مرغ های تخمگذار پوسته سفید است.
پس از دوره پرورش اولیه واکنش پرندگان در حال رشد به تغییرات درجه حرارت تا حدودی با تغییرات مشاهده شده در مرغ های تخمگذار مشابه است.
دوره های نوری و سیستم نوری بسته نیز سوخت و ساز انرژی را به خصوصا از طریق تاثیر بر میزان فعالییت پرندگان تحت تاثیر قرار میدهند. در تحقیقات نشان داده شده است که به محض آنکه نور خاموش می شود تولید حرارت 30 درصد کاهش می یابد که احتمالا این مربوط به کاهش میزان فعالیت مرغ هاست. برنامه نوری بطور غیر مستقیم نیز از طیق کنترل تخمک گذاری، تولید حرارت را تحت تاثیر می دهند. افزایش اندکی در گرمای خروجی مرغ های تخم گذار در دو ساعت قبل از رها شدن تخمک صورت می گیرد که عامل صرف 4 کیلوکالری AMEn در هر روز است.
برنامه های نوری متناوب نیز که دارای دوره های تاریکی در مرحله روشنایی هستند منجر به کاهش میزان فعالیت مرغ ها شده و بنابراین نیازهای انرژی نگهداری را کاهش می دهند. استفاده از یک برنامه 16 ساعته با 15 دقیقه روشنایی و 45 دقیقه تاریکی در مقایسه با 16 ساعت روشنایی مداوم، نیازهای انرژی نگهداری مرغ های تحمگذار بالغ را حدود 10 درصد کاهش می دهد.
کاهش شدت نور نیز میتواند اثر مشابهی بر فعالیت مرغ های تخمگذار داشته باشد و مادامی که مرحله روشنایی شدتی معادل 10 برابر مرحله تاریکی داشته باشد، سیکل تخمک گذاری تیحت تاثیر قرار نمیگیرد.

در جوجه های گوستی استفاده از برنامه های نوری متناوب نظیر 1 ساعت روشنایی و 3 ساعت تاریکی که روزانه 8 بار تکرار می شود، بازدهی خوراک را بیش از 10 واحد بهبود میبخشد. این بهبود در بازدهی خوراک ناشی از کاهش فعالیت طی دوره تاریکی است. برای نیمچه های گله مادر که خروس ها تحت برنامه های محد.دیت خوراکی قرار دارند، حداکثر تولید حرارت هنگامی هست که خوراک در دسترس پرنده است. این حالت به راحتی هنگاه استفاده از تغذیه یک روز در میان به جای تغذیه روزانه پرندگان قابل مشاهده است. در مورد پرندگانی که هر روز تغذیه می شوند، اوج تولید حرارت هنگام دسترسی پرنده به خوراک است.
 در تغذیه روز در میان این اثر به دلیل تناوب تولید حرارت و دو برابر شدن آن در این موقع بحرانی بسیار بزرگتر می شود. هنگامی که این فشار حرارتی وجود دارد، اوج تولید حرارت نباید با ساعات حداکثر دمای محیط همراه شود.
 
|+| نوشته شده توسط کامیار در چهارشنبه 1391/04/07  |
 تغذیه طیور

اثرات محیطی بر سوخت و ساز انرژی :

   اغلب معیارهای محیطی، سوخت و ساز انرژی پرندگان را تحت تاثیر قرار می دهند و از آنجاییکه پرندگان خونگرم هستند، دما اثر بسیار چشمگیر و قابل پیش بینی دارد. بیشتر حیوانات یک نقطه راحتی (Comfort Zone) یا نقطه دمایی خنثی (Thermal Neutral Zone) دارند که در آن هزینه انرژی به شکل سوخت و ساز پایه حداقل است. برای جوجه ها، این نقطه راحتی با سن تغییر می کند که بدلیل کاهش سطح به حجم بدن و اثرات عایقی پوشش پرها می باشد که در 3 تا 4 هفته اول زندگی توسعه می یابند.

UTC : Upper Critical Temperature

LCT: Lower Critical Temperature

   حداکثر تولید تخم مرغ در دماهای میان UTC و LCT مشاهده می گردد. خارج از این محدوده، بدلیل کمبود انرژی، تولید تخم مرغ کاهش خواهد یافت. در حدود نهایی این محدوده، انرژی قابل دسترس برای رشد نیز کافی نبوده و پرنده برای جبران تامین انرژی ناچار به کاهش وزن بدن می باشد.


|+| نوشته شده توسط کامیار در جمعه 1390/12/26  |
 مقالات
 
   عناوین مقالاتی که تا به حال به ثبت رسانیده ام را در زیر لینک کردم، در صورت نیاز به کل متن مقالات در قسمت نظرات درج نمایید.|+| نوشته شده توسط کامیار در سه شنبه 1390/12/23  |
 تغذیه طیور
تعادل انرژي :

   وقتي انرژي دريافتي افزايش مي‌يابد، يك افزايش نسبي در ابقا انرژي بدن صورت مي‌گيرد كه معمولا به صورت چربي و پروتئين است. با توجه به انرژي متابوليسمي دريافتي در نقطه‌اي كه برابر با نيازهاي انرژي نگهداري است، ابقا انرژي صفر مي‌باشد.

   در مصرف انرژي بيشتر از اين نقطه صفر،  پرنده به طور خطي انرژي را ابقا خواهد كرد كه غالبا تا نقطه حداكثر ذخيره چربي پيش مي‌رود.

   استفاده و تعادل انرژي قابل سوخت و ساز دريافتي تا حدودي تحت تاثير سطح انرژي جيره قرار مي‌گيرد. هرچند كه جوجه‌هاي گوشتي،  بطور قابل ملاحظه‌اي بر اساس نياز انرژي خود غذا مي‌خورند، معولا انرژي دريافتي در جيره با غلظت انرژي بالا بيشتر است. اگر تحت اين شرايط سطح انرژي به اسيدهاي آمينه ثابت بماند، آنگاه بطور نسبي انرژي بيشتري به چربي ذخيره‌اي تبديل مي‌شوند، با افزايش سطح انرژي جيره حرارت افزايشي به همان نسبت كمتر مي‌شود.

   انرژي مصرفي براي ذخيره پروتئين نسبت به چرب بسيار بيشتر است و بنابراين تركيب لاشه پرندگان در حال رشد مي‌تواند اثر چشمگيري بر بازده استفاده از انرژي داشته باشد. ذخيره پروتئين و انرژي در بدن به ميزان مساوي و قابل ملاحظه‌اي از انرژي خالص نياز داند.

    هرچند كه در مورد چربي بخش عمده‌اي از اين انرژي مربوط به محتواي خود چربي است.

    هرگرم پروتئين حدود 5/5 كيلوكالري انرژي خام آزاد مي‌كند كه تنها 48 درصد از 5/11 كيلوكالري براي ذخيره ن در بدن مورد نياز است.

    چربي حاوي 1/9 كيلوكالري در گرم انرژي بوده كه معدل 82 درصد كل هزينه انرژي مورد نياز براي ذخيره يك گرم چربي در بدن يعني 2/11 كيلوكالري است.

    بنابراين بازدهاي ذخيره پروتئين (Kp) و چربي (Kf) به ترتيب 48 و 82 درصد است.

   تعادل انرژي در مرغ هاي تخمگذار تا حدودي مشابه جوجه‌هاي گوشتي است كه از طريق اندازه متابوليكي بدن و توليد توده تخم مرغ روزانه محاسبه مي‌شود. مداركي مبني بر وجود رابطه خطي بين نيازهاي انرژي مرغ‌هاي تخم‌گذار و وزن بدن در محدوده 2/1 تا 5/2 كيلوگرم وجود دارند.

   هرچه تخم‌مرغ بزرگتر باشد ميزان انرژي آن نيز افزايش مي‌يابد. بطور كلي تخم مرغ هاي كوچك، متوسط، بزرگ و بسيار بزرگ تقريبا حاوي 1، 3/1، 6/1، 8/1 كيلوكالري انرژي خام در گرم هستند. توليد تخم‌مرغ به خودي خود نيازمند انرژي نيست و مدركي بر نياز انرژي براي ساخت تخمءمرغ از طريق توده چربي يا پروتئين نوجود ندارد. در حقيقت، وقتي يك تخم گذاشته شده يا توسط پوسته احاطه مي‌شود، بطور خالص 60 گرم از توده بدن كم شده و بنابراين بايد نياز نگهداري به همين نسبت كاهش يابد.

   در اندازه گيري تعدل انرژي تك تك مرغ‌هاي تخمگذار، گاهي اوقات بيش از 30 درصد نوسان در خوراك مصرفي ديده مي‌شود كه نمي‌تواند در محاسبه بر اساس توده بدن، رشد يا بازده توده تخم مرغ وارد شود.

   بيشترين مقدار اختلاف 10 تا 12 گرم خوراك در روز است كه اين مقدار اغلب بعنوان بقاياي خوراك مصرفي نام برده مي‌شود. اين بفايا و يا خوراك مصرفي به حساب نيامده در محاسبات، توسط ضايعات خوراك ، توانايي سوخت و يا مصرف انرژي جيره و يا تركيب متغيير بدن ايجاد نمي شود. دليل موجه آن وجود اختلاف در فعاليت مربوط به سوخت و ساز پايه است.


   انرژي مورد نياز نگهداري در لاين هاي با مصرف بالا و بازدهي كم (Geraert) بطور معني داري افزايش مي‌يابد و تقريبا نيمي از افزايش فقط مربوط به ميزان سوخت و ساز در حالت گرسنگي است.

   در مرغ، فعاليت حدود، 13 درصد توليد حرارت در حالت گرسنگي و يا حدود 4 تا 5 درصد كل مصرف انرژي را به خود اختصاص مي‌دهد. پرندگان براي مصرف انرژي قابل دسترس موجود در 10 تا 12 گرم خوراك در روز بايستي فعال باشند.

 |+| نوشته شده توسط کامیار در جمعه 1390/10/09  |
 تغذیه طیور
انرژي مؤثر:

انرژي مؤثر را محققي به نام ايمانز در سال 1994 به عنوان سيستمي براي تعريف مواد غذايي و جيره‌ها پيشنهاد نمود.

اين سيستم مشابه سيستم انرژي خالص بوده و به دنبال طبقه بندي حرارت افزايشي است. سيستم انرژي مؤثر حرارت‌هاي افزايشي متفاوتي را براي كاتابوليسم پروتئين‌ها در مقابل چربي‌هاي بدن در نظر مي‌گيرد و بازدهي متفاوتي را براي استفاده و تجزيه چربي هاي بدن بسته به اينكه آيا آنها از ليپيدهاي جيره تامين مي‌شوند يا از مواد غيرليپيدي ساخته مي‌شوند در نظر مي‌گيرد.

ايمانز پيشنهاد نمود كه حرارت افزايشي بطور خطي با 5 خصوصيت قابل اندازه‌گيري، مرتبط است. اين موارد عبارتند از :

 1. نيتروژن ادرار
 2. مواد آلي فضولات
 3. ابقاي مثبت نيتروژن
 4. ابقاي مثبت ليپيد حاصل از چربي جيره
 5. ابقاي مثبت ليپيد حاصل از مواد غذايي غير چربي


هنگامي كه چربي بدن از چربي جيره ناشي مي‌شود، نسبت به حالتي كه از ساخت درون سلولي كربوهيدراتي حاصل شود، انرژي مؤثر افزايش مي‌يابد در نتيجه حرارت افزايشي كاهش مي‌يابد.


فرمول محاسبه انرژي مؤثر :

 580 - (درصد پروتئين خام × 10) - (انرژي متابوليسمي ظاهري تصحيح شده بر اساس ابقا ازت) 1.17 = انرژي مؤثر 


سيستم انرژي مؤثر عصاره‌اي از سيستم هاي موجود است كه ناكارآمدهاي مربوط به كاتابوليسم پروتئين را در نظر مي‌گيرد. از آنجا كه اين سيستم ارزيابي بر اساس انرژي متابوليسمي ظاهري تصحيح شده بر اساس ابقاء ازت ميباشند، بنابراين خطاهاي مربوط به تعيين انرژي متابوليسمي ظاهري مستقيما در مقادير انرژي موثر منعكس مي‌شوند.


 مثالي از برآورد انرژي موثر براساس درصدي از انرژي متابوليسمي ظاهري تصحصح شده بر اساس ابقاء ازت :
اگر انرژي متابوليسمي ظاهري تصحيح شده بر اساس ابقاء ازت برابر 2600 كيلو كالري و پروتئين خام جيره 16 درصد باشد انرژي موثر و درصد پروتين خام بر اساس انرژي موثر چقدر است؟کیلوکالری در کیلوگرم  2302 = 580 - (16 × 10) - 2600 × 1.71 = انرژي مؤثر

  درصد پروتئین 14.2 = 2600 ÷ (16 × 2302)

 

 

|+| نوشته شده توسط کامیار در جمعه 1390/08/27  |
 تغذیه طیور
ادامه بحث انرژي خالص :

1- انرژي خالص مورد نياز براي توليد (انرژي مولد نيز گفته مي‌شود)

2- انرژي خالص مورد نياز براي نگهداري

انرژي خالص براي توليد در مقابل نگهداري را مي‌توان بوسيله اندازه‌گيري مستقيم انرژي ذخيره شده در توليدات تعيين نمود.

سيستم‌ها انرژي خالص دقيق‌ترين و كاربردي‌ترين معيار استفاده از انرژي در حيوانات است. متاسفانه تعيين مستقيم آن بسيار مشكل بوده و نشان دهنده توليد انرژي براي دسته ويژه‌اي از پرندگان به منظور توليد مقدار مشخصي از توده بدن، تخم‌مرغ و ساير موارد است. در واقع مقدار انرژي خالص با سن و گونه پرندگان و سطح توليد فرق كرده و مشكلات مهمي را هنگام تنظيم جيره باعث مي‌شود.


در جيره نويسي كاربردي انرژي متابوليسمي ظاهري تصحيح شده بر اساس ابقاء ازت
(AMEn) يا انرژي متابوليسمي حقيقي تصحيح شده بر اساس ابقاء ازت (TMEn) استفاده مي‌شود.

براي خوراك‌هاي پروتئيني با منشاء حيواني انرژي متابوليسمي ظاهري تصحيح شده
(AMEn)، منجر به تحمين بيشتري از انرژي خالص پروتئين گرديد. عامل گمراه كننده در برآورد انرژي خالص پروتئين، صرف انرژي براي ذخيره پروتئين است. محققي نشان داد كه انرژي تعيين شده براي ذخيره پروتئين، 5 تا 6 برابر بيشتر از مقدار تعيين شده توسط شيمي فضايي با استفاده از ATP است.

به دليل اينكه ساخت پروتئين در اغلب پرندگان بيشتر از ذخيره پروتئين است توجيه منطقي براي وجود اختلاف و تناقص در هزينه انرژي، تجزيه و تركيب پروتئين مي‌باشد. هر چند كه تجزيه و تركيب پروتئين مي‌تواند حدود 50 درصد اختلاف در هزينه تعيين شده و محاسبه شده براي پروتئين را به خود اختصاص دهد، بسياري از مسيرهاي بيوشيميايي وابسته به ATP نيز هنگام ذخيره پروتئين فعال و تحريك مي‌شوند.

با اين حال سيستم‌هاي انرژي خالص بسيار پيچيده است و به نظر مي‌رسد كه اين سيستم براي يك متحصص تغذيه جوجه‌هاي گوشتي يا تخمگذار براي تنظيم جيره‌هاي آنها كه داراي توليد بسيار بالايي هستند، قابل اجرا باشد.


|+| نوشته شده توسط کامیار در پنجشنبه 1390/08/26  |
  تغذیه طیور
انرژي خالص :

انرژي متابوليسمي معيار مناسبي از انرژي خام قابل دسترس براي توليد را مهيا مي كند اما كارايي استفاده از اين انرژي ابقا شده جهت رشد ، توليد تخم و موارد ديگر 100 درصد نمي باشد. در طي فرآيند هاي متابوليكي، حدود 15 درصد انرژي به صورت حرارت هدر ميرود كه معمولا به آن حرارت افزايشي (فعاليت ديناميكي ويژه) گفته مي شود .

بسته به مرحله رشد، توليد و يا توسعه حيوان ميزان انرژي خالص متفاوت است .

اندازه گيري اين انرژي بسيار مشكل است زيرا تعيين مقدار عامل تصحيح يعني حرارت افزايشي دشوار  مي باشد  .مقدار خروج دما را ميتوان با استفاده از  " كسر تنفسي " بدست آورد.
كسر تنفسي  =   ‍Co2   توليدي  ÷  O2  مصرفي


كسر تنفسي ( RQ ) معمولا بين 0.7 الي 1 است .

هنگام كاتابوليسم پروتيئن ها كسر تنفسي در پرندگان كمتر از پستانداران است كه اين مسئله مربوط به تشكيل اسيد اوريك در مقابل تشكيل اوره است .|+| نوشته شده توسط کامیار در پنجشنبه 1390/01/18  |
 تغذيه طيور
ادامه  بحث سوخت و ساز انرژی در طیور:
 • انرژی خام - انرژی مدفوع  = انرژی قابل هضم  
 • انرژی قابل هضم - انرژی ادرار = انرژی متابولیسمی ظاهری
 • انرژی متابولیسمی ظاهری - انرژی تلف شده درون زادی و متابولیکی = انرژی متابولیسمی  حقیقی
 • انرژی متابولیسمی ظاهری - حرارت افزایشی = انرژی خالص

انرژی خالص :

انرژي خالص برای نگهداری :
 انرژی خالص برای تولید :
سوخت وساز پایه  تولید تخم مرغ
فعالیت  رشد
تنظیم درجه حرارت بدن  پرها

 

اندازه گيري انرژي :

انرژي خام : توسط بمب كالريمتر تعيين مي شود . انرژي خام در مطالعات تغذيه اي ، معيار مفيدي نبوده و بيشتر سر آغازي براي ساير سيستم هاي ارزيابي است . انرژي خام تعادل بين تركيبات آلي و معدني را نشان خواهد داد .

انرژي متابوليسمي :  مقدار استانداردي از قابليت دسترسي انرژي در طيور مي باشد . براي محاسبه اين انرژي نيازي به جدا كردن مدفوع و ادرار در طيور نيست و به همين شكل با جمع آوري فضولات مستقيما بر آورد انرژي متابوليسمي ممكن مي باشد. در پرندگان گرسنه مقداري فضولات دفع مي گردد كه نشان دهنده سلول هاي جدا شده از روده ، هورمون ها ، آنزيم ها و انرژي درون زادي ادرار مي باشد كه اين انرژي از دست رفته منشا غير خوراكي دارد ، از انرژي متابوليسمي ظاهري (AME) كسر شود انرژي متابوليسمي حقيقي ( TME) بدست مي آيد .

در اكثر موارد لازم است كه انرژي متابوايسمي براي تعدل نيتروژن تصحيح شود كه معمولا تصحيح براي مقدار صفر ابقاي ازت انجام مي شود و مقدار تصحيح شده انرژي متابوليسمي، " تصحيح شده براي ازت" ناميده مي شود . ضريب تصحيح 8/22 كيلو كالري انرژي خام به ازاي هر گرم ازت ابقا شده يا دفع شده مي باشد كه اين عدد ميزان انرژي "اسيد اوريك" است . 

حال اگر پرندگان ازت را ابقا كنند : اين تصحيح به انرژي فضولات اضافه مي شود و  AMEn  كمتر از  AME خواهد بود و اگر پرندگان در تعادل منفي ازت باشد آنگاه عامل تصحيح از انرژي مدفوع كم شده و AMEn بيشتر از AME خواهد بود.

 

|+| نوشته شده توسط کامیار در شنبه 1389/12/07  |
 تغذیه طیور
Energy

سوخت و ساز انرژی در طیور :
 

انرژی مصرفی در طیور به سه طریق مورد استفاده قرار می گیرد :
 
 •  انجام کار
 •  تبدیل به حرارت
 • در بافت بدن ذخیره می شود .

انرژی مازاد به صورت چربی در بدن ذخیره می شود.

کارایی مطلوب استفاده از مواد مغذی زمانی صورت می گیرد که نسبت های مواد مغذی لازم برای رشد ، توليد تخم مرغ يا گوشت ، متناسب با انرژي موجود در جيره باشد . بصورت ساده تر : نسبت انرژي به ساير مواد مغذي ( مثل : نسبت چربي به پروتئين در جيره  ) . غذاي مصرفي صرف واكنش هاي آنابوليك و كاتوبوليك مي شود .

عوامل موثر بر مصرف خوراك در طيور :

 • در كوتاه مدت : حجم معده
 • در بلند مدت ( روز ) : مقدار گلوكز خون ( مركز كنترل اين بخش توسط هيپوتالاموس به واسطه مقدار سطح گلوكز خون صورت مي گيرد )
 • در بلند مدت ( هفته ها ) : مقدار بافت چربي
 • احتياجات حيوان ( بستگي به نوع و مرحله توليد ، ميزان فعاليت ،‌ جثه و حرارت محيط ، دارد)
 • سطوح برخي از اسيد هاي آمينه در سطح خون

 (نكته :  طعم و مزه خوراك در طيور زياد مقدار مصرف را تحت تاثير نمي گذارد)

مكانسم بسيار مهم در طيور : (كه اساس تصميم گيري در فرموله كردن جيره ها مي باشد )

طيور هنگام دسترسي به جيره يا اجزا ء جيره اي با غلظت هاي مختلف انرژي ، توانا يي كنترل مصرف انرژي را دارد .

نكته : در جيره هاي حاوي مقادير كافي از تمام عناصر مورد نياز ، راندمان استفاده از غذا ، به انرژي قابل متابوليسمي ( انرژي قابل سوخت و ساز ) جيره بستگي دارد .

 |+| نوشته شده توسط کامیار در شنبه 1388/11/24  |
 مترجم آنلاین
این سایت و حتما ببینید (قابل توجه کسایی که متن انگلیسی زیاد ترجمه میکنن)

من از این مترجم آنلاین استفاده میکنم واقعا حرف نداره البته اینو بگم که باید متن ترجمه شده رو یه بار دیگه خودتون ویرایشش کنین چون از لحاظ دستوری کمی مشکل داره...


http://translation2.paralink.com


اینم لینک مستقیم انگلیسی - فارسی این سایت :


http://translation.imtranslator.net/translate/default.asp?dir=en/fa

|+| نوشته شده توسط کامیار در شنبه 1388/11/24  |
 
 
 
بالا